Obchodní podmínky


Datum poslední úpravy: 8. ledna 2018

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Úvodní ustanovení
1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jako ,,Podmínky“) upravují vztahy vznikající při prodeji produktů (za produkt se považuje jakékoliv zboží) (dále jako ,,Produkty“) nebo poskytování služeb (dále jako ,,Služby“) prostřednictvím webových stránek https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://www.rapzzz.com  (dále jako ,,Server“) mezi společností Rapzzz s.r.o. se sídlem na adrese Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 06459846, a fyzickou nebo právnickou osobou, která má v úmyslu uzavřít s prodávajícím smlouvu, jejímž předmětem je koupě a prodej produktů či poskytování služeb (dále jako „kupující“).

1.2
Nákup produktů a služeb učiněný prostřednictvím Serveru je s výjimkami stanovenými platnými právními předpisy a těmito podmínkami konečný, nezrušitelný a neopravňuje kupujícího k vrácení zaplacených peněžních prostředků.


2) Objednávka

2.1
Kupujícím Produktu či Služby se může stát pouze uživatel registrovaný na webových stránkách https://rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com

2.2
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře na stránce: https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com

2.3
Možnými předměty koupě jsou:
1) Prémiový uživatelský účet za cenu 75 Kč na dobu jednoho měsíce
2) Prémiový uživatelský účet za cenu 420 Kč na dobu šesti měsíců
3) Prémiový uživatelský účet za cenu 800 Kč na dobu jednoho roku

Nejsme plátci DPH

2.4
Je-li v období měsíce, kdy má kupující již zakoupen předmět koupě, tedy Prémiový uživatelský účet, vyhlášena vědomostní soutěž, má kupující možnost se této soutěže účastnit.

2.5
Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na objednávkovém formuláři a webové stránce https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com   prodávajícího, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.5
Kupující dále odesláním objednávky stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí se založením a parametry opakované platby (viz. Způsob a forma platby, odstavec 4.2 Opakované platby) a je si vědom možnosti zrušení opakované platby skrze informační email zaslaný kupujícímu pro uskutečnění platby, případně skrze adresu: https://www.rapzzz.com/cs/zruseni.


3) Kupní cena

3.1
Kupní cena za Produkty či Služby na webových stránkách https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com se zobrazuje při zadávání objednávky kupujícím. Dále na webové adrese https://rapzzz.com/cs/premium-ucet  najdete všechny ceny Služeb.

3.2 Faktura
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Tato faktura bude zaslána na email, který má kupující uveden u svého uživatelského účtu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Výše uvedená cena předmětu koupě je konečná.

 

4) Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby
Můžete platit bankovním převodem na uvedený bankovní účet.
Další platební metody jsou napojeny na platební bránu a službu Premium SMS od společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 Opakované platby
Jde o automatické strhávání měsíční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. poprvé měsíc (či půl roku, či rok v závislosti na typu předmětu koupě) ode dne a hodiny, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 10. 9. 2017 v 15:05, další platba bude stržena 10. 10. 2017 v 15:05 a další pak každý následující měsíc přesně na den – v tomto případě by to bylo 10. 11. 2017 v 15:05 atd.). Po započetí každého nového období nevzniká Kupujícímu nárok na navrácení již stržené částky za toto období.

O tom, že platba je založena jako opakovací, je uživatel informován v e-mailu se stavem platby, kde po rozkliknutí ověření stavu platby je uvedena informace o opakované platbě a dále možnost zrušení opakování.

4.3 Komunikace
Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci do systému https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb a podobně.

4.4 Zrušení opakovaných plateb
Pokud se kupující rozhodne, že dále nebude využívat služby webových stránek https://rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com, může využívání zrušit a tím zrušit i strhávání opakovaných plateb. Zrušení opakovaných plateb můžete provést na adrese: https://www.rapzzz.com/cs/zruseni
O zrušení uživatelského účtu si můžete zažádat skrze email: info@rapzzz.com

4.5 Možnosti plateb
a. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
b. Pomocí služby Premium SMS bez přesměrování na platební brány od společnosti GOPAY s.r.o.

4.6 Forma platby
a. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře či určeného SMS kódu na určené telefonní číslo.
b. Opakovaná platba znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první (viz. Odstavec 4.2).

 

5) Sankce

5.1
Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com zaslaná ze strany prodávajícího a to prostřednictvím bankovního převodu na účet prodávajícího.


6) Odpovědnost

6.1 Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně informací dostupných pouze pro uživatele Premiového účtu (Tzn. informace o umístění v hudebních žebříčcích interpretů, děl a skladeb na webových stránkách https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com).

6.2 Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

7) Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2
Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.2
O dalších parametrech zásad ochrany osobních údajů se dočte kupující v Zásady ochrany osobních údajů.


8) Zpracování osobních údajů

8.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svou registrací, nákupem či účastí ve vědomostní soutěži  dává uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu platném dle Zásad ochrany osobních údajů.


9) Závěrečná ustanovení

9.1
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3. 11. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.rapzzz.com/cs-sk či https://rapzzz.com  a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.